Новий правопис і релігійна тематика: слова Бог і Аллах – з великої букви

Новий правопис і релігія

У затвердженій Кабінетом міністрів 22 травня новій редакції Українського правопису передбачено чимало змін у написанні слів, які стосуються релігійної тематики. Так. зокрема, слова Бог, Трійця мають писатися з великої букви, а святий, апостол, мученик – з маленької.

Новий правопис і релігія

Сайт CREDO зібрав деякі нововведення, які стосуються релігійної тематики:

  1. З великої букви пишуться слова Бог, Алла́х як найменування творця і володаря Всесвіту, а також імена Бога: Савао́ф, Адона́й, Елохі́м, а також імена богів і богинь у різних народів: Деме́тра, Ві́шну, Ге́ба, Бра́хма, Ши́ва, Марс, Перу́н, Даждьбо́г. Так само пишуться імена засновників релігій: Будда, Зарату́стра , Магоме́т; апостолів, пророків, святих у християнстві: Іва́н Хрести́тель, Іва́н Богосло́в, Гео́ргій Перемо́жець, Мико́ла Чудотво́рець (але Мико́ла-угодник).

Примітка. Слово бог як найменування богів і богинь політеїстичних релігій пишеться з малої букви: боги́ Старода́внього Єги́пту, бог Посейдо́н, боги́ня Ге́ра, бог торгі́влі.

  1. З великої букви пишуться слова: Трі́йця, Свята Трі́йця, найменування осіб Святої Трійці (Бог Оте́ць, Бог Син, Бог Дух Святи́й) і слово Богоро́диця; інші найменування Бога (Госпо́дь, Спаси́тель, Всеви́шній, Творе́ць) і Богородиці (Цари́ця Небе́сна, Ма́ти Божа, Пречи́ста Ді́ва); прикметники, утворені від слова Бог, Господь (сла́ва Бо́жа, во́ля Госпо́дня, Бо́жий про́мисел). Але в переносному значенні та в усталених словосполученнях – з малої букви: боже́ственна музика (тобто чудова), бо́жа корі́вка.

Примітка 1. Слова апо́стол, святи́й, преподо́бний, му́ченик та ін. пишуться з малої букви: апо́стол Матві́й, святи́й Пантелеймо́н, свята́ ́великому́чениця Варва́ра, преподо́бний Серафи́м Саро́вський, блаже́нна Феодо́ра. Але Пресвята́ Богоро́диця, Свята́ Трі́йця, собо́р Свято́го Петра́.

Примітка 2. У церковних і релігійних текстах з великої букви пишуться займенники, що вживаються замість слів Бог, Божий: Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить! (Біблія); нехай святиться ім’я Твоє (Біблія).

  1. З великої букви пишуться назви релігійних свят і постів, а також окремих днів, що стосуються цих періодів: Благові́щення, Вели́кдень, Петра́ й Павла́ , Покро́ва, Різдво́ , Вели́кий піст, Різдвя́ний піст, Петрі́вка, Пили́півка, Спа́сівка, Страсни́й ти́ждень, Страсна́ п’я́тниця.
  2. З великої букви без лапок пишуться назви культових книг: Бі́блія, Святе́ Письмо́ , Єва́нгеліє, Стари́й Заві́т, Нови́й Заві́т, То́ра, Псалти́р, Кора́н.
  3. З великої букви пишеться перше слово назв церков: Украї́нська правосла́вна церква, Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютера́нська це́рква, Ри́мсько-католи́цька це́рква, Вірме́нська апо́стольська це́рква.
  4. Великі букви вживаються у повних офіційних найменуваннях найвищих церковних посадових осіб: Вселе́нський Патріа́рх, Па́па Ри́мський, Митропол́ит Киї́вський і всіє́ї Украї́ни, Католико́с-Патріа́рх усіє́ї Гру́зії, Верхо́вний Архієпи́скоп. Примітка. Найменування інших церковних звань і посад пишуться з малої букви: митрополи́т Ві́нницький і Ба́рський, архімандри́т, архієпи́скоп, па́стор, мулла́ , іма́м, ксьондз.
  5. З великої букви пишуться всі слова, крім родових найменувань, у назвах монастирів, церков, ікон: Володи́мирський собо́р, Кири́лівська це́рква, Ки́єво-Пече́рська ла́вра, Миха́йлівський Золотове́рхий монасти́р, храм Христа́ Спаси́теля, іко́на Ма́тері Бо́жої Теребовля́нської.

Правопис префіксів АРХІ – В іменниках і прикметниках уживаємо префікс архі-: архіважли́вий, архідия́кон, архімандри́т, архістрати́г, архієпи́скоп, архієре́й, архімільйоне́р, архіскладни́й.

Читайте також: Новий правопис української мови. Що змінилося

Поширені графічні скорочення:

архієп. — архієпископ

архім. — архімандрит

бібл. — біблійний; бібліографічний; бібліотечний

дияк. — диякон

єп. — єпископ

ігум. — ігумен

Р. Х. — Різдво Христове

св. — святий

церк. — церковний

Множина. Називний відмінок

В урочистому мовленні замість форми множини слова брат – брати́ вживають форму збірності бра́ття (рідше – брато́ве).

Прокрутити вгору